O nas

ECDL

ECDL - European Computer Driving Licence oz. ICDL – International Computer Driving Licence je mednarodna izobraževalna iniciativa, namenjena širjenju primerljive računalniške pismenosti po vsem svetu. V deželah, kjer je uvedena, jo upravlja neodvisno telo. V Sloveniji je to Slovensko društvo Informatika (SDI). Program izvajajo družbe ali ustanove, ki izpolnijo zahteve. Z izborom postanejo pooblaščen izvajalec, ki ima svoj izpitni center, kjer se kandidati usposabljajo in opravljajo izpite iz posameznih modulov.

ECDL uvaja in nadzoruje Ustanova ECDL (European Computer Driving Licence Foundation, ECDL-F). Vloga ustanove je populariziranje ECDL in koordiniranje koncepta njegovega razvoja. ECDL-F jamči za ECDL kot standard in za to, da se ECDL uvaja povsod v Evropi in po svetu pod istimi pogoji in na enak način. V tej vlogi je razvila tudi International Computer Driving Licence (ICDL).

Ustanova ECDL je bila ustanovljena za koordinacijo uvajanja in delovanje koncepta ECDL v Evropi. Ustanova ECDL je lastnik koncepta ECDL. Ustanova je nepridobitna organizacija, ki pooblasti nosilca licence v posamezni državi, da lahko uporablja koncept ECDL in vzpostavi program uvajanja ECDL za to državo. V Evropi mora biti nosilec licence član Sveta poklicnih evropskih strokovnih društev za informatiko (Council of European Professional Informatics Societies, CEPIS). Zunaj Evrope so nosilci licence tiste organizacije, ki jih Ustanova ECDL spozna za primerne.

Uvajanje ECDL

ECDL uvaja in nadzoruje Ustanova ECDL. Za uveljavljanje standarda ECDL morajo imeti organizacije v vseh državah pooblastilo Ustanove ECDL, ki nadzoruje, da se vsi izpiti izvajajo na osnovi učnega načrta ECDL. Postopki izobraževanja in opravljanja izpitov se med državami lahko razlikujejo, vendar Ustanova ECDL zahteva, da so v vseh testnih centrih na razpolago veljavni in natančno opredeljeni postopki izpraševanja in da se postopki testiranja izvajajo zanesljivo. Postopek podeljevanja pooblastila za ECDL kontrolira Ustanova ECDL in s tem uveljavlja povsod isti standard.

ECDL temelji na standardnem programu usposabljanja ECDL v angleškem jeziku. Učni načrt opredeljuje znanja in veščine, ki jih zahteva ECDL. Standardni izpit je lahko prilagojen za posamezno državo, vendar z upoštevanjem istega učnega načrta in s tem izkazano iste ravni znanja in veščin računalništva. Postopek prilagajanja in avtorizacije EQTB nadzoruje in dokumentira Ustanova ECDL.

Distribuiranje programa ECDL se razlikuje od večine izobraževalnih programov v posameznih državah ali mednarodno, ker temelji na standardnih izpitih ali izpitih in ne na standardiziranem poučevanju. ECDL je vedno potrdilo za isti standard znanja in veščin ne glede na narodnost, izobrazbo, starost ali spol. ECDL, ki je podeljen v eni državi, je priznan tudi v drugih.

Programi

Spremembe v IT sferi in vse večje zahteve do uporabnikov in strokovnjakov so narekovale razvoj novih produktov. V začetku leta 2003 so bili z izdajo nove različice učnega načrta Syllabus 4.0 posodobljeni temeljni (Core) programi ter vpeljani novi. Z osnovnih se je program razširil na napredne in specialistične vsebine (ECDL Advanced, ECDL CAD). Družina produktov ECDL se širi in s tem se širi tudi “ECDL Community”.

Kontinuiran razvoj zagotavlja izpopolnjena infrastruktura in množičnost na vseh nivojih, širjenje in prepoznavnost produktov pa odlična mreža nacionalnih operaterjev in izpitnih centrov. To lahko različnim skupinam zainteresiranih omogoči večje zaposlitvene možnosti, poleg tega pa zavezuje delodajalce in izobraževalce k sodelovanju na poti v informacijsko družbo.

ECDL kot izdelek

Za uporabnika je ECDL kot izdelek sestavljen iz dveh konkretnih delov: iz evropskega računalniškega spričevala in indeksa (European Computer Skills Card, ECSC), ki je uradno potrdilo o opravljenih izpitih. Začetni ECDL (ECDL Start) je potrdilo, ki se lahko izstavi potem, ko so opravljeni katerikoli štirje izpiti po programu testiranja ECDL.

ECDL je spričevalo, ki dokazuje imetnikovo usposobljenost za uporabo osebnega računalnika in splošnih računalniških aplikacij ter potrjuje, da je bila oseba testirana skladno z standardom ECDL in veljavnim programom usposabljanja ECDL. ECDL je mednarodno priznana listina in ima v vsej Evropi podobno obliko.

Za pridobitev spričevala ECDL je izhodišče indeks (ECSC). Kandidat mora pridobiti indeks še pred prvim izpitom. Indeks je uradni obrazec, kamor se vpiše vsak uspešno opravljen izpit. Ko kandidat opravi naslednji izpit, se tudi ta vpiše v indeks. Ko je opravljenih vseh sedem izpitov, pridobi kandidat pravico do spričevala ECDL. Kandidat ali izpitni center dostavi izpolnjen indeks organizaciji, ki je v državi pooblaščena za ECDL, ta pa indeks zamenja za spričevalo ECDL.

Izpiti se opravljajo po modulih v kakršnemkoli zaporedju, v različnih izpitnih centrih in celo v različnih državah. Spričevalo ECDL ali indeks ECDL, ki je izstavljen v neki državi, je veljaven tudi v drugih. Spričevalo ECDL in indeks ECDL sta mednarodno priznana dokumenta.

© 1997-2018 ECDL Foundation. All Rights Reserved.
European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.